Partiet Vändpunkt’s historia

Grundande

Partiet grundades i januari 2019 för att förena strävan efter ett samhälle inom planetens ekologiska gränser med social rättvisa. Namnet som valdes var Partiet Vändpunkt, för att symbolisera att det handlar om att vända en utveckling i en positiv riktning med hjälp av en social och politisk rörelse. Efter att den nya regeringen bildats, kändes behovet av ett nytt parti akut. Stadgar antogs och skickades in till Skatteverket för registrering.

Plan för lansering

Datumet sattes till 14:e februari och sedan skulle en intensiv kampanj för namninsamling av 1500 namn för registrering av partiet hos Valmyndigheten innan 28/2 påbörjas. Samtidigt skulle en pengainsamling anknuten till detta ske med målet att samla 300 tkr för att kunna trycka upp valsedlar och driva en EU-valskampanj lanseras. En hemsida www.partietvandpunkt.se sattes upp, och en logga skapades. Även domänen vandpunkt.se köptes in. Förberedelser gjordes för närvaro på sociala medier (sida och grupp på Facebook, Twitterkonto) samt ett internt diskussionsforum för medlemmar (Discord). Snabb rekrytering av medlemmar ansågs central. En presskonferens planerades på Norra Latin Conference Centre och en DN Debattartikel med publikation på morgonen 14/2. Partiets politiska inriktning skulle till att börja med vara ett fåtal principer i debattartikelformat, så att medlemmar ska kunna vara delaktiga i utformningen. Förutom Carl Schlyter som skulle bli första talesperson skulle Thomas Hahn, Kjell Johansson och Ylva Lundkvist-Fridh delta vid första presskonferensen/lanseringen då olika bitar av partiets fokusområden skulle kunna betonas.

Tidiga framsteg

Medieuppmärksamheten var god första dagen, men även folk blev intresserade. Genom en organisering där fysiska namnunderskrifter skulle samlas in över hela landet och postas till Stockholm engagerades många och att lägga upp senaste antalet underskrifter på hemsidan och i sociala medier blev ett effektivt sätt att uppmuntra engagemanget. Vi nådde 3093 underskrifter på 12 dagar, mer än dubbla de 1500 vi behövde, och kunde registrera partiet för alla val i Sverige. Ekonomiskt var det också tydliga framsteg: på två veckor fick vi ihop tillräckligt i reda pengar och tjänster för att täcka kostnaden för valsedlar, IT-infrastruktur och inledande administration.

Begynnande organisering

Uppstartsmöten hölls över landet och lockade nya politiskt engagerade vid sidan av sådana som varit aktiva tidigare. Formen som hölls var ett kort inspirationstal av någon och sen en runda där var och en fick presentera sig och lyfta sina tankar och förväntningar på det nya partiet. Medlemstillströmningen var snabb och vi nådde över 1000 medlemmar efter en månad 14/3. I Facebookgruppen samlades snabbt hundratals personer och vi nådde 700 deltagare i april. En interimsstyrelse bestående av Carl Schlyter, Annika Lillemets, Valter Mutt, Kent Holmkvist, Joakim Löf, Leif Engström och Diana Chibbani Blom samt en kampanjanställd träffades regelbundet. En grupp med ideellt engagerade personer knöts upp som arbetade med internetnärvaron och kommunikation. En person anställdes på deltid som medlemssekreterare. EU-parlamentarikern Max Andersson anslöt sig till partiet i februari. Interimsstyrelsen bad om nomineringar till EU-valslistan. I samband med lansering av EU-valslistan anslöt sig klimataktivisten Kitty Ehn till partiet och blev toppnamn för partiet, följt av Valter Mutt, Max Andersson och Diana Chibbani Blom. Kitty Ehn gick in i interimsstyrelsen.

Svårigheter att nå ut i media

Tidigt var det viktiga politiska kommentatorer i SVT, SR, Aftonbladet, Expressen o.s.v. som dömde ut partiets chanser i EU-valet. Under våren ökade svårigheterna att få debattartiklar och partiets närvaro på nyheterna blev sällsyntare. Medias roll som ”gatekeeper” var tydlig och kommentatorernas bedömningar blev ett slags självuppfyllande profetia. Då partiet var nybildat fanns det ej tid att underifrån organiskt bygga upp styrka, vilket vi visste skulle vara ett problem. Samtidigt var det ohållbart att bilda ett parti mitt i en valrörelse utan att ställa upp. Risken att framstå som ett utbrytarparti hade också förverkligats delvis då partiets betonande av att många nya personer gått med i partiet inte var lätt att nå ut med, trots den glädjande nyheten att en tredjedel av våra medlemmar aldrig varit med i ett parti förut. Vidare bidrog den allmänna politiska agendan som trots att regeringsbildningen och januariavtalet var klart ändå dominerades av frågan om vem som ska ta stöd av Sverigedemokraterna. T.ex. var rapporteringen och spekulationen kring Ebba Busch-Thors förhållande till SD en viktig del av politiska rapporteringen under vårvintern. Klimatfrågan hade stor uppmärksamhet genom ”Fridays for future” och klimatstrejken men den kopplades inte på ett tydligt sätt till dagspolitiken.

EU-valskampanjen

Den 5/3 presenterades EU-vallistan vid en presskonferens i Gamla Stan ihop med elva EU-valspunkter. Helgen 23-24/3 hölls ett kandidatmöte organiserat av styrelsen med ett 30-tal deltagare, till stöd för starten av valkampanjen. EU-valsmanifestet arbetades fram med deltagande från medlemmarna som togs in via det interna forumet (Discord), med ett beslut i styrelsen. Det presenterades 8/5. Utifrån det skapades och trycktes upp kampanjmaterial som kunde användas i valrörelsen. Vidare presenterades ett klimatpolitiskt program 15/4 och ett regionalpolitiskt program 23/4 via debattartiklar och utspel i sociala medier. Genom en organisering i regioner och lokala grupper i nätverksform så kunde kampanjer ske i ett antal städer runtomkring Sverige. En stor utmaning var att få ut alla valsedlar till vallokalerna och de lokala grupperna uppmuntrades och stöddes av partiets ledning. Ett antal valmöten hölls och det rapporterades om positiv respons på de politiska förslagen, samtidigt som många väljare kunde säga att de inte hade hört talas om partiet eller hört lite om det i media. Valmöten hölls i Karlstad, Umeå, Vilhelmina, Skellefteå, Luleå. Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Halmstad, Växjö, Varberg och Kalmar. Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Stockholm, Järna, Tyresö, Uppsala, Norrköping, Linköping, Västerås, Örebro och Falun. Upplands Väsby. Östersund, och Umeå. Åmål och Skövde. Ett webbinarium om handelspolitik hölls 9/5 av Max Andersson och Karin Edstedt. Max Andersson deltog i en debatt på svenska PEN-klubben 23/3 och på en debatt i Borås 29/3. Kitty Ehn deltog i podden ”Vi är maträddarna” 31/3 och i klimatpodden 23/5. Carl Schlyter höll ett välbesökt och uppskattat 1:a majtal på Solsidan i Stockholm, som dock hade svårt att nå ut i media.

Resultat av EU-valet

Valresultatet blev en besvikelse: 5171 röster vilket med valdeltagande på 55% motsvarande 0,12 % nationellt. Mönstret var att det inte fanns några direkta styrkor men att det i storstäder och universitetsstäder var stödet något starkare runt 0,20-0,25 %. D.v.s. partiet nådde inte ut på något särskilt sätt till glesbygden. I detta kan det ha bidragit att det var svårare att bygga upp lokalgrupper på mindre orter på den korta tiden som fanns att tillgå. Sammantaget var svårigheterna att nå ut i media det största hindret där de tidiga framgångarna inte kunde upprätthållas under våren. Vårt mål har hela tiden varit att växa till 2022 även om en framgång redan ett par månader hade varit en kul upplevelse.

De lokala grupperna hade sammansvetsats av det gemensamma arbetet och det ansågs viktigt att i detta skede stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå genom att börja det interndemokratiska arbetet med partiets politik och gynna bildningen av lokalavdelningar och distrikt genom utarbetandet av normalstadgar och annat stöd i den processen.

Hösten

Efter en viss period av återhämtning och några fyllnadsval i interimstyrelsen fortsatte arbetet med fokus på att bygga upp organisationen. Flera lokala grupper fortsatte sin aktivitet, och det första distriktet bildades – PV Skåne.

Partiets första nationella medlemsmöte organiserades i Göteborg den 15-17 november 2019. Det som togs upp var bl a diskussioner om partiets politik och organisering av lokala grupper. Drygt 60 personer deltog, och många lokalt aktiva hjälpte till med förberedelser, matlagning och städning efteråt. Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Mötet i Göteborg var startskottet för flera arbetsgrupper. Utöver de grupperna som styrelsen hade tagit initiativ till, som klimat och miljö, ekonomisk jämlikhet, stad och land samt mänsklig säkerhet, startades även följande grupper: Migration och integration, Skola och utbildning, LSS, ledsägning, avlastning, Mångfald och jämställdhet, Den nya berättelsen, Partiets namn och färg, Vilken sorts parti ska vi vara, Kultur och en IT arbetsgrupp. Därmed togs de första stegen till att utveckla partiets politik tillsammans.

April 2020