Bankerna måste fokusera på den verkliga världens värden

De svenska storbankerna dansar en ständig ringdans runt skam­pålen. Just nu uppmärksammas Swedbank men i ett längre tidsperspektiv är det svårt att se någon avgörande skillnad mellan aktörerna i det svenska bankoligopolet. Det är hög tid att gå uppströms i orsakskedjorna och analysera de systemfel som gång på gång orsakar skandaler och krascher, skriver Valter Mutt i ETC.

Forskning visar ett tydligt samband mellan avregleringar av kredit- och valutamarknaderna och uppkomsten av finansiella bubblor som till slut brister och tvingar staten – närmare bestämt skattebetalarna – till kostsamma räddningsaktioner. Fram till början av 1970-talet utgjorde banker och andra aktörer inom den finansiella sektorn en förhållandevis liten del av den totala ekonomin. Digitaliseringen och globaliseringen har ändrat på detta och världsekonomin har fortlöpande ”finansialiserats” så att handel med derivat och andra finansiella produkter – egentligen handel med förväntningar – alltmer kommit att tränga undan investeringar i den reala ekonomin.

System som människor skapat kan, emellertid, människor också förändra. 1920-talets USA påminner i vissa avseenden om vår egen tid. Också då drev storbanker och förmögenhetsförvaltare fram en spekulationsekonomi som slutade i en omfattande krasch. Men medan främlingsfientliga och fascistiska krafter tog över stora delar av Europa så valde USA den gången en annan väg och satsade på reglering av banksektorn, rejält höjda skatter för kapitalägare och höginkomst­tagare, och etablerandet av ett statligt kreditinstitut.

Det så kallade Reconstruction Finance Corporation (RFC) fungerade i praktiken som USA:s största bank under 1930-talet och finansierade tunga investeringar i infrastruktur, gav lån till delstater och kommuner samt spelade en betydande roll för krigsansträngningarna under andra världskriget. Efter ihärdig lobbying från affärsbankerna på Wall Street avvecklades RFC 1957.

Sverige har en av världens mest oligopolära kreditmarknader, där fyra storbankers marknadsmakt möjliggjort spektakulära vinstnivåer. I USA har inte ens megabankerna på Wall Street en lika dominerande ställning.

I den stora omställningens tid behöver bankerna flytta ut ur spekulationsekonomins luftslott och på nytt fokusera på den verkliga världens värden. Vi i Partiet Vändpunkt menar att följande hör till det som krävs för att uppnå en hållbar finanssektor:

  • Återskapa lokala kreditinstitut. Lokala sparbanker spelade under årtionden en avgörande roll för Sveriges omvandling från agrarsamhälle till modern industri­nation. Det sextiotal lokala sparbanker som finns kvar spelar en positiv roll i sina bygder och eventuella överskott går inte till aktieutdelningar och bonusprogram utan återinvesteras i det lokala kultur- och föreningslivet. Att den här typen av banker gick nära nog helskinnade genom finanskrisen 2008 talar sitt tydliga språk. Vi behöver många fler av dessa samhällsnyttiga banker och staten bör kunna tillhandahålla etableringslån för nystartade lokala sparbanker. Vidare bör de – som i Norge – få rätt att kapitalisera sig genom att ge ut egenkapitalbevis.
  • Ställ krav på verksamhet i hela landet. USA lagstiftade 1977 att banker – inklusive de stora affärsbankerna – har viss utlåning överallt där de har inlåning, vilket betytt mycket för kreditförsörjningen av små och medelstora företag på mindre orter och på landsbygden. Vi vill undersöka förutsättningarna att införa en liknande lag i Sverige.
  • Bankdelning. Staten bör bara garantera den del av en banks verksamhet som handlar om traditionella banktjänster, som inlåning från privatpersoner och utlåning till företag, men inte påta sig något ansvar för handel med avancerade finansiella instrument och annan spekulativ verksamhet.
  • En statlig investeringsbank. Den stora tyska banken KfW ägs gemensamt av staten och delstaterna, och har spelat en betydande roll när det gäller sådant som krediter till kommunala energibolag som vill storsatsa på förnybar energi. Offentligt ägda banker, som inte pressas av aktieägare till snabba och stora utdelningar, kan tillhandahålla tålmodigt kapital till investeringar som över tid och ur ett samhällsperspektiv är lönsamma och inte sällan alldeles nödvändiga ur ett klimat- och omställningsperspektiv. Det är på tiden att även Sverige får en offentligt ägd investeringsbank.

Valter Mutt, EU-kandidat för Partiet Vändpunkt.