Här är de fyra reformer vi föreslagit. Läs hela vår debattartikel här.

1 En helt ny klimatpolitik

Vi vill införa en omfattande investeringsplan som gör Sverige fossilfritt till år 2030. Det handlar om utsläppsminskningar på drygt 15 % per år. Då krävs höjd skatt på både koldioxid och uttag av naturresurser. Dessa avgifter ska sedan raka vägen tillbaka till medborgarna, med en särskild glesbygdsbonus. De som flyger mycket, bor stort och gör av med mycket energi och resurser får betala mer medan den som lever resurssnålt, som många med mindre inkomster gör, gynnas då de får tillbaka mer på skatten än de betalar. Det ger alla möjlighet att investera sig ur energi och resursberoenden. Bara så kan vi skapa en klimatpolitik som förenar, snarare än splittrar. Ekonomin ställs om till att fokusera på ökad livskvalité snarare än ständigt ökad konsumtion.

Vi lanserar även ett statligt finansierat miljömålsavdrag. Näringsliv, kommuner och privatpersoner kan ansöka om skatteavdrag för att anpassa sin verksamhet eller sitt boende till hållbarhetsmålen.
Avdraget ersätter RUT, ROT och ränteavdrag.

2. Ett nytt näringsliv

Vi måste ställa om grundincitamentet i ekonomin från kortsiktig jakt på gynnsamma kvartalsrapporter till långsiktigt hållbarhet, där näringslivets innovationskraft blir en drivkraft i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi förespråkar ett åtgärdspaket som skapar långsiktiga förutsättningar och spelregler för näringslivet med särskilt fokus på upprättandet av nya bolagsformer. Vi vill ombilda flera av de nuvarande offentliga bolagen till allmänintressebolag, med ett uppdrag att värna allmänintresset i stället för att som huvudsyfte dra in vinst till staten. Det lokala näringslivet måste ges förbättrade möjligheter genom förenklade regler och förutsättningar att starta bygdebolag, gemenskapsbolag och medarbetarägda bolag. Det ger möjlighet att samverka mer och konkurrera mindre, till gagn för den lokala ekonomin och lokalsamhället som helhet. Vi vill också garantera att en större del av de värden som brukandet av naturresurser skapar ska stanna i regioner där de uppstår.


3 En progressiv skattereform

Vi vill se en skattereform där en större andel av skatterna kommer från miljöskadlig verksamhet, kapitalinkomster och stora tillgångar. Flera av de tidigare tillgångsskatterna behöver återinföras för att motverka den nuvarande klyftan mellan skatt på arbete och skatt på kapital. Förmögenhetsskatt och arvsskatt bör återinföras för de rikaste två procenten, vilket är lättare nu än förr tack vare nya informationsavtal med andra länder. Bankskatt behöver införas och fastighetsavgiften differentieras så att de som bor i mindre hus, energisnålare hus och billigare hus betalar mindre och de som bor stort och dyrt betalar mer, samt mer rättvisa villkor för hyresgäster.

4 En återvitalisering av demokratin

Vi vill skapa förutsättningar för verkligt inflytande på arbetsplatsen, bort från New Public Managements dokumentationskrav mot en framtid där de yrkesverksammas kompetens och inflytande över sin egen verksamhet garanteras och tas tillvara.

Vi vill utveckla de demokratiska uttrycksformerna som i nuläget reducerats till en valurna vart fjärde år. Därför vill vi utreda möjligheten för ett folkligt veto mot riksdagsbeslut, som ger väljarna alternativa uttrycksformer även under perioden mellan val.