Debatt: Alla riksdagspartier leder oss mot avgrunden

ETC.se

ETC NYHETSMAGASIN.

Alla riksdagspartier är fast i tillväxtens tvångströja. Därför ställer vi upp i riksdagsvalet, för att skapa en omställning – på riktigt, skriver Partiet Vändpunkts talespersoner.

Gunnar Brundin och Paula Dahlberg, talespersoner för Partiet Vändpunkt.

Då alla riksdagspartier förespråkar ekonomisk tillväxt som en del i klimatomställningen har Partiet Vändpunkt beslutat att ställa upp i riksdagsvalet. Klimatkrisen behöver hanteras nu, och i det arbetet är inte ökad konsumtion en lösning utan ett hinder. Denna fråga skall inte döljas bakom en dimridå i ytterligare fyra år, och därför lämnar vi över bollen till väljarna.

Miljörörelsen har länge förstått att tillväxten är själva orsaken till både klimatkris och pågående artutrotning. Detta gäller också många medlemmar i exempelvis MP och V. Samtidigt driver nämnda partiledningar en politik som resulterar i en ökad konsumtion och användning av energi och råvaror, i Sverige och globalt.

Enligt en amerikansk studie krävs energi motsvarande all förnybar el producerad i världen, enbart för tillverkningen av världens personbilar. Bilproduktionens beroende av energi, inte minst för gruvdrift, kommer förmodligen att öka ytterligare, detta gäller också övrig infrastruktur och industriproduktion. Även om förnybar energi ökar snabbt är andelen fossil energi ännu 87 procent av världens energitillförsel (2019). Vi vet att klimatutsläppen måste halveras till 2030 och vara nära noll till år 2050.

I en ekonomisk modell som avvecklar det fossila och samtidigt bygger livskvalitet behövs en professionell syn på samhällsbygge och organisation. Den bör i mycket högre grad fokusera på omsorg och lyhördhet i alla de relationer som varje människa har med sig själv, med andra människor och också med djur och natur.

Följande politiska vision behöver förverkligas de närmaste 30 åren. År 2050:

…fördelas resurser i högre grad mot offentlig sektor, jordbruk och livsmedel, kultur, forskning och utbildning än mot exportinriktad industri.

…har alla vuxna medborgare en basinkomst som går att leva på. Stressen i samhället minskar och människor kan i högre grad tillfredsställa egna och närståendes behov och samtidigt delta i lokalsamhällets aktiviteter.

…har urbaniseringen stannat av till förmån för en befolkningsökning i mindre städer och byar på landsbygden. Statliga resurser förs målmedvetet till ett kretsloppsbaserat ekologiskt jordbruk med en väl avvägd balans mellan växtodling och djurhållning.

…har allt transportarbete minskat kraftigt genom en övergång till större lokal självförsörjning. Endast 10-20 procent av Sveriges hushåll äger en egen privatbil, övriga nyttjar vid behov kollektivtrafik och delningstjänster är all energianvändning förnybar. Redan 2030 bör ett fossilförbud införas i enlighet med miljörörelsens krav.

…är stora delar av skogsarealen avsatt som naturreservat för att säkerställa biologisk mångfald. Övriga delar av skogen brukas med kalhyggesfria metoder. Trä som råvara används huvudsakligen till byggvaror som lagrar kol, medan bioenergi och papper har minskat i betydelse eftersom skogen i större utsträckning behövs som kolsänka.

…har Riksbanken tagit över penningutgivningen genom att skapa skuldfria pengar till exempelvis statskassan, statliga/kommunala investeringsbanker eller direkt till medborgarna. Behovet av tillväxt minskar samtidigt som det kan minska klyftorna mellan människor och mellan stad och land.

Vi behöver en annan självbild. Från ett framgångsrikt exportinriktat industriland med hög BNP per invånare – och därmed höga anspråk på världens gemensamma utsläppsutrymme – till ett mer självförsörjande land med hög livskvalitet, kultur och lokal gemenskap som kännetecken.

Gunnar Brundin och Paula Dahlberg, talespersoner för Partiet Vändpunkt.

  • Publicerad 23 maj
  • Uppdaterad 25 maj