Gruvpolitik

Partiet Vändpunkt är ett nytt parti, som kämpar för både miljö och ekonomisk rättvisa. En av våra frågor är att vi vill se en ny och miljövänligare mineralpolitik. Här är några av våra förslag för en bättre gruvpolitik:

  1. Det är orimligt att gruvdrift har mycket högre subventioner än återvinning av metaller. Ta bort subventionerna som premierar gruvdrift och instifta en gruvavfallsfond till vilken alla aktörer som skapar gruvavfall betalar in en avgift per ton.
  2. Höj mineralavgiften till mellan 10% och 20% beroende på metall.
  3. Hårdare granskning av företagens ekonomi, kompetens, etc., innan tillstånd för prospektering och bearbetning ges.
  4. Pengar från gruvdriften ska stanna i regionerna i högre utsträckning.
  5. Stärk skyddet för vatten och gör dricksvatten till ett överordnat riksintresse.
  6. Inför kommunalt veto för gruvetableringar och ratificera ILO:169 om urfolks rättigheter. Vi vill stärka lokalbefolkningens rättigheter i hela Sverige.
  7. Stoppa förslagen om att försämra EU:s miljökrav på gruvdrift. Se till att Sverige börjar följa EU:s miljöskyddslagstiftning (bland annat art- och habitatdirektivet samt vattendirektivet) fullt ut.
  8. Upphäv minerallagen och gör prövning av gruvetableringar enligt miljöbalken.
  9. Varje gruva ska vara försäkrad mot olyckor för all framtid med garantier hos återförsäkringsbolag.